Informácie

37. konferencia Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN s medzinárodnou účasťou a XIII. Démantov deň

14. Október 2021,  Košice 

Forma

online stream

Prezident konferencie

Doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.

Koordinátori vedeckého programu

Doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.

Prof. Dr. László Barkai, DSc.

Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.

MUDr. Juliana Ferenczová, PhD.

MUDr. Róbert Ostró

MUDr. Miroslava Petrášová, PhD.

MUDr. Kristína Kubejová, PhD.

Organizačný sekretariát

Progress CA, s.r.o.

Gabriela Šujanová

Krivá 18, 040 01 Košice

Tel.: +421 55 680 61 93, 0918 622 533

Fax.: +421 55 680 61 56

Email: gabriela.sujanova@progress.eu.sk


Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN

Libuša Herichová

Tr. SNP č. 1, 040 01  Košice

Mobil: 0911 519 438

Tel.: +421 55 235 4132 VoIP:(+421 55 234) 3414

Email: libusa.herichova@upjs.sk

Dôležité termíny

Abstrakty: do 15. 7.  2021 zaslať na e-mail: konferencia@progress.eu.sk

Garanti a prednášajúci sú povinní deklarovať konflikt záujmu vo svojej prednáške. Neuvedenie konfliktu záujmov môže byť dôvodom na spätné zamietnutie pridelenia kreditov za prednášku.

Registračný poplatok: do 7. 9. 2021

Hlavné témy

  • Pediatrická endokrinológia
  • Imunologicky mediované ochorenia
  • Pediatrická nefrológia
  • Pediatrická kardiológia
  • Medziodborová spolupráca
  • Novinky v manažmente niektorých vzácnych ochorení
  • Vária


Registračný poplatok


do 7. 9. 2021
po 7. 9. 2021
Lekári25 €
35 €


Spôsob platby

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.pediatria-kosice.sk, www.progress.eu.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok.

Vo všetkých prípadoch platby vás prosíme o zaslanie prihlášky/on-line registráciu. Po registrácii a prihlásení sa, bude každému z vás pridelený unikátny kód, ktorý vám umožní prístup k prednáškam. Registrácia sa uzatvára 1 hodinu pred začatkom podujatia.


Kredity

Podmienkou pridelenia kreditov je registrácia a sledovanie prenosu v plnom rozsahu.  

Akreditácia platí pre členov SLK a  lekárom budú kredity pripísané elektronicky. Odborné podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME a všetkým aktívnym a pasívnym účastníkom budú pridelené kredity podľa pravidiel SLK.

Garanti a prednášajúci sú povinní deklarovať konflikt záujmu vo svojej prednáške. Neuvedenie konfliktu záujmov môže byť dôvodom na spätné zamietnutie pridelenia kreditov za prednášku.